help  | about  | cite  | software

Sequence :

Length  663 Residues  MASASSEKGQVATPPVAIPYSPVVAHWFYKRSVDTKFIWTPFSHYDSALLETSLNLDDSTLIIPVEGGRYDVNIKERTKTPVYWEGKAIEVRRCSWFYKGVDSKYVPYTEDTAALLEAEYKRSAETGEWHQKIMLANGEQVVFHGPTVIVHFLPQQNADTWGASTQGSMRPRVVKRDLDDFTIEQGESQRVDHLLFMVHGIGSACDLKMRSVEEVVDDFRVIAQQLVQSHYKNSTDMGLVGRVEVLPISWHGHLHSEELGIDEKLKSITLESIPRLRNFTNDTLLDVLFYTSPKYCQKIMNTVADALNDVYLKYRMRHPEFNGGVSLAGHSLGSLILFDLLCHQEPLKESEEENKENPDQLPQKQSSQKVQLPTSDPLPKQVSYAMGPEGTGQPVITYTQLIFHPKKFFALGSPIGMFVTIRGIDKLGLDFHLPTCPGFYNIFHPFDPVAYRIEALVNPDMNGIRPVLIPHHKGRKRMHLELKETMTRVGADIKQRFMDTFKTTLDSVNFLTTVTKVKKEAEESLEKETSQTSSQAFQKQTEDQDESSVASSSCKLRNRTDSNSTTASDPEFIELDFPLGKLNDSKRVDYVLQEAPLEFINEYIFALSSHVCYWGSEDTILFVMKEIYASLGISTDSQVPQSSMTIERPVSHESSVSHSLLPM