help  | about  | cite  | software

Sequence :

Length  393 Residues  MNYNPNPASAAGRPRPPKRVSDVNAMGPSAPMMGGGATFMAPPTGPGILDPNMYGAPAPAPVNSYGFDPNLGQPSQHIQQPPQQQPGYGYGAPPPQQAAGPPTYGIGAPQPVAPPTGQYPQFAMFQQPIVQDMAMQYGQKLADQGKQIMENQFEKWVPVAKLKYYFAVDNAYVGRKLRLLFFPYMHKDWSLRYDQEHPVQPRYDVNAPDLYLPTMGYITYVIVAGLLLGMQKRFSPEQLGIQASSAMAYSIFELVIYSLALYVMNVKTSLKTLDLLAFTGYKYVNIVVCLMVSTLFFKSGYYIALAYTSFSFGFFMLRTLRTKLLQDNSPAAPSGAINYDPYGNPQQFDYSGGKKRKLYFLFMIVAGQALFAFLLSKHLYLPEAEVLTVPKTF