help  | about  | cite  | software

Sequence :

Length  689 Residues  MALSSRVLCLRLQHHLLLVILTIFLLCPAASAQNEEEDGPYRGKYLGKLNSYHHQVSGDVYAVNEYTFLIVGFNYDGNGADTFFWSGASNRPGPQGFIVPDEYGKTNILDRYHNKDFTLTLPDRKKITEIKWLAVYDLSSQNNFGDVYIPEEFDPPMSQLGGTFSKRSHNVSSSSVEILDSKTIRIKDFTYDGRGKRTFFWTGVGPQPSSRGSKLPDERGYLDPIRQYNKETIELELPGDKTIFDIDWISVYDVADNENYGHVLFNDKLNVPPSLVKVTPFEFSLPNCRQLHKDMQVSWEVFGPQITFQLSGQVGGNDYMSFGISGSDVSSQMIGSDVVVAYIDDIRGYTVDYNITSLAPCVQVLGQNKGVCRDDVVGGLDSFQLNTYSRKDGINTISFRRTLKSSDDGDKEIFLDRSNYVIWAFGPLDSNNEPAFHTYYPKSDIVIDFNTTEPVNDCFAFTKRAETTNPPVWERTRITDATVRTFNAYLGPSGGLRGYQGLTNHVSSGLAWYINGYMIPELYLKRGLTYTFKVRGGNNPHSPEHYHPLVITDDPQGGYDRLSDAKQSEIRVLAGVEFTRRGRPKPTAAGPLCLSRYPQNSDRRLDDNFPTFKKFNRSLITECVEGEPALLEITPNITWPDTVYYNSFTHGNMGWKIHIVDSYTNLKSGSMGLSWSLCIILLPWLVLQN